Starten på Hedensted Y’s mens Club i 1964

Hedensted Y’s mens Club’s 50 år jubilæum handler jo om, at der var nogen udefra, der ville starte noget nyt i Hedensted. Og det ville Y’s mens Club 1 fra Vejle. Men det handler også om, at der var nogen fra Hedensted, der ville arbejde med på at virkeliggøre idéen.

Den 7. maj 1964 inviterede Vejle Y’s mens Club 1 i alt 37 personer fra Hedensted-området til et orienteringsmøde på De Unges Hjem i Hedensted den 14. maj om Y’s mens International – med det formål at starte en klub op i Hedensted. Til mødet den 14. maj kom der ca. 20 mænd, som var spændte på hvad det nu var for noget. Efter orienteringen var de ret betænkelige. De var fra den mindste by i verden, hvor man til dato havde forsøgt at starte en Y’s mens Club.

Der blev inviteret til endnu et møde kort tid senere, og her mødte kun 11 mænd op. De blev efterfølgende ”vedtaget” som medlemmer af den uchartrede Y’s mens Club i Hedensted. De 11 mænd var:

Niels Jensen, forpagter De Unges Hjem
Niels Kr. Knudsen, ingeniør
Frede Tidemann, maler  
Arne Jørgensen, købmand
Jens Victor Rasmussen, ekspedient
Curt Graven Nielsen, sekretær
Niels Sørensen, uddeler
Vagn Breinholdt, værkfører
Herluf Knudsen, møbelhandler
Erling Jønson, reklamechef
Johannes Lund, fabrikant

Chartringen i 1966
At blive chartret vil sige at blive officielt optaget i både den danske og den internationale Y’s mens bevægelse.

I clubben var der i en længere periode - efter prøvevis opstart i 1964 - omkring 16 medlemmer, men man skulle op på 20 for at kunne blive chartret. På et tidspunkt besluttede man i clubben at ville chartres den 14. maj 1966, men få måneder før manglede man endnu 4 medlemmer. Det lykkedes at finde de sidste 4 inden chartringen, og ved chartringen bestod clubben af følgende 20 medlemmer:

Herman Schjøtt, salgschef
Svend Lindved Sørensen, murer
Johannes Lund, fabrikant
Niels Jensen, forpagter De Unges Hjem
Arne Jørgensen, købmand
Herluf Knudsen, møbelhandler
Ejvind Olesen, slagtermester
Niels Hede, lærer
Frede Tidemann, malermester
Ole Christensen, svejser
Hans Jørgen Jørgensen, snedker
Egon Olesen, fabrikant
Vagn Breinholdt, værkfører
Frank Graven Nielsen, textilhandler
Jens Victor Rasmussen, repræsentant
Niels Sørensen, uddeler
Bent Buhl Nielsen, gulvmontør
Poul Hansen, ingeniør
Kaj Plagborg, direktør
Svend Erik Christensen, lærer.

Chartringen startede med gudstjeneste i Hedensted Kirke lørdag den 14. maj 1966 ved sognepræst Henning Aaberg-Jørgensen, Viskinge. Derefter var der charterfest på Snaptun Færgegård med charteroverrækkelse ved Y’s men Verdensorganisationens internationale sekretær, Gerald Heyl, USA. I charterfesten deltog 170 Y’s men fra hele landet. – Kuvertprisen var 30 kr. (eksl. drikkevarer).

Antal medlemmer - gennem årene
Ved Hedensted Y’s mens Clubs chartring i 1966 var medlemstallet 20. I de efterfølgende 50 år har der yderligere været 112 medlemmer. I perioden 1966 til 2015 har der således været i alt 132, der har været medlem i kortere eller længere tid.

Indsamlede midler og donationer 1966 - 2015

Hvor har Hedensted Y’s mens Club haft til huse - siden starten

Som bekendt har klubben det meste af sin 50-årige levetid haft til huse på De Unges Hjem, Hedensted. Det startede i 1964, som hovedregel i den lille sal i stueetagen. Ved dame-arrangementer og andre lidt større arrangementer blev der serveret i festsalen på 1. sal. Og hvis der i starten kun var op til 15 mænd til Ys men møde, blev mødet holdt i den såkaldte sognerådssal på De Unges Hjem. Niels Jensen fortæller, at i de første år på De Unges Hjem blev alle sognerådsmøder og ligningsmøder med ”torskegilde” holdt i denne sal. Deraf navnet. Gad vide, om Y’s men i sognerådssalen også har prøvet ægte torskegilde, altså med torsk på bordet, og uden citationstegn ? J

Niels – og med Ruth ved sin side – var det oplagte værtspar i en lang, lang årrække. Men da Ruth og Niels i sommeren 1993 – efter 30 år på posten - besluttede at opsige deres stilling som forpagtere til fratræden den 31. december 1993, blev det synligt, at det måske ikke kunne fortsætte på samme måde.

Perioden med Ruth og Niels var en lang god periode med stabilitet, og hvor De Unges Hjem – udover Y’s mens Clubbens arrangementer - dannede ramme om masser af mødevirksomhed, bl.a. Indre Missions møder. Derudover familiefester, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, runde fødselsdage, mindesamvær og meget mere.

Bestyrelsen for De Unges Hjem opslog stillingen som ny kommende forpagter, men det lykkedes ikke at få stillingen besat. I stedet kom forskellige lejere ind i De Unges Hjem. Der var det kommunale Psykiatriske Værested, som startede i lokaler i stueetagen omkring 1994. Derudover åbnede De Unges Café i lokaler på De Unges Hjem den 2. oktober 1995, og samtidig lejede Hedensted Y’s mens Club lokaler på første salen til  egne møder, og til udlejning til private arrangementer og fester – efter at mange Y’s men havde hjulpet til med en kraftig renovering af huset.

Det var en ret turbulent periode, men med masser af aktivitet, og hvor der på mange måder var masser af spændende og meningsfyldt liv i huset. Også KFUM og KFUKs civile ungdomsarbejde holdt til i egne lokaler på 1. salen i denne periode. Men økonomien, specielt omkring De Unges Café, var ikke problemfri. Organisationen Ungdommens Vel (KFUM og KFUKs børne-og ungdomsforsorg) gav i starten økonomisk tilskud til driften af De Unges Café, men efter en indkøringsperiode ophørte dette tilskud. Og tilskud fra Hedensted Kommune til Caféens videre drift var af meget begrænset omfang.

De Unges Café måtte derfor lukke i december 2001 – efter at der i tiden forinden faktisk havde været protest-fakkeltog til Hedensted Rådhus med deltagelse af brugere, forældre m.v. Men der var ikke noget at gøre i forhold til yderligere kommunalt tilskud.  Hedensted Y’s mens Club fandt det heller ikke muligt at fortsætte med udlejning m.v. Foreningen De Unges Hjems bestyrelse og dens medlemmer besluttede derfor, at bygningen skulle sælges. Det skete med salg til Elkjær Mathiasen, som overtog stedet den 1. december 2002.

Hedensted Y’s mens Club måtte herefter stoppe sin mødevirksomhed på De Unges Hjem, og møderne blev nogle år henlagt til Hedensted Sognegård. Fra august 2007 fik Y’s men til huse i de nuværende rammer på Kastaniehøj. Denne betydelige udvidelse af Kastaniehøj var muliggjort gennem salg af De Unges Hjem.